TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Zavod RS za šolstvo je razpisal tekmovanje iz znanja zgodovine z naslovom Rimski vsakdan na Slovenskih tleh.

Šolsko: torek, 7.12.2021, ob 13.00.

Državno: četrtek, 10.3.2022, ob 14.00.

Učence se bodo pripravljali po predloženi literaturi, ki je objavljena ob razpisu tekmovanja. Priprave na tekmovanje bodo potekale ob četrtkih 7. uro in po dogovoru z mentorico.

Vsebinski standardi:

Učenec/učenka:

 • Pojasni glavne značilnosti rimskega vsakdana.
 • Na primerih pojasni značilnosti življenja v mestih.
 • Na primerih pojasni značilnosti rimske družine.
 • Opiše značilnosti rimske vzgoje in izobraževanja.
 • Opiše značilnosti življenja.
 • Spozna novejša arheološka odkritja.

Mantorica Andreja Žbogar Perakis.

Tekmovanje v znanju geografije

Zavod RS za šolstvo v šolskem letu 2021/22 razpisuje selekcijsko tekmovanje s področja geografije na temo Gore Slovenije in sveta.

Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju geografije za osnovne šole, popularizacija geografije, odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih učencev in dijakov in motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja s področja geografije.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz dveh sklopov: obča regionalna geografija in vsebine iz virov in literature. Na državni ravni je dodan še sklop iz terenskega dela.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole in sicer v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred).

Datumi tekmovanj:

 • šolska raven: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
 • državna raven: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Priprava na tekmovanje bo potekala v okviru dodatnega pouka v petek predhodno šolsko uro (7.30–8.00) in v drugih možnih terminih po dogovoru z mentorjem.

Mentor: Blaž Jerman

Tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Učenci tekmujejo za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja. 

Cilji tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

 • 8. razred 
 • 9. razred.

Datumi tekmovanj v šolskem letu 2020/21 so:

 • šolsko tekmovanje 2. februar 2022
 • regijsko tekmovanje 14. april 2022
 • državno tekmovanje 21. maj 2022

Priprave bodo potekale intenzivno od decembra do maja ob različnih dnevih ( sprotni dogovori).

Učenci se na tekmovanju poleg računskih nalog srečajo tudi z eksperimentalnimi nalogami. Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju je organizirana poletna šola, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Mentor: Robert Buček

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: spoznavanje gorske pokrajine, varstvo gorske narave, varno gibanje v gorah, orientacija, nevarnosti v gorah, prva pomoč.

Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.

Datumi tekmovanj

Regijsko tekmovanje: 6. 11. 2021

Državno tekmovanje: 22. 1. 2022

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič

PROTEUSOVO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE

Cilji tekmovanja: Širjenje in poglabljanje znanja biologije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, osveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Datum tekmovanj: 

Šolsko tekmovanje: 20. 10. 2021

Državno tekmovanje: 3. 12. 2021

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič

Tekmovanje v znanju kemije

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja kemije, primerjanje znanja med učenci, popularizacija kemije, uporaba znanja kemije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije, ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na izbirni šolski in državni ravni. Pri tekmovanju gre za nadgrajevanje znanja, ki ga učenci pridobijo skozi redni izobraževalni proces ter usposabljanje za njegovo učinkovito uporabo v praksi. Šolsko tekmovanje ima značaj izbirnega tekmovanja in pomeni izbor za nastop na regijskem, le-ta pa nato  na državnem tekmovanju. Državno tekmovanje je organizirano v 15 regijah po vsej Sloveniji.

Datumi tekmovanj

17. januar 2022 Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole

26. marec 2022 Regijsko tekmovanje za osnovne šole

7. maj 2022 Državno tekmovanje za osnovne šole

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Priprave bodo potekale intenzivno v  novembru, decembru, januarju, februarju, marcu in aprilu za 9. razred ob sredah 7. uro ali ob petkih 6. uro   in za 8. razred ob torkih 7. uro ali ob petkih 6. uro  – oziroma ob različnih dnevih (sprotni dogovori) v učilnici L.

Tekmovanja iz znanja kemije za učence imenujemo tekmovanja za Preglova priznanja in ga že od leta 1967 organizira  ZOTKS – Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki že vrsto let organizira številne dejavnosti, s katerimi si prizadeva popularizirati znanost in spodbujati mlade k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter k odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Litija, september 2021

Mentorica: Renata Kralj