Šolski projekt MEDVRSTNIŠKA POMOČ

Medvrstniška pomoč je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Namenjeno je učencem kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, branju, pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih ter pomoč pri opravljanju domačih nalog.

Splošni cilji projekta Medvrstniška pomoč:

 • razvijanje zaupanja učencev v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
 • oblikovanje in nadgradnja kulture govora in medsebojnega spoštovanja;
 • razvijanje vrednot, ki dajo učencem pozitivno usmeritev;
 • nadgradnja, dopolnjevanje in poglabljanje znanja;
 • učencem olajšati vključevanje v učno okolje;
 • učence usmerjati skozi učni proces in svetovati ob učnih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo;
 • spodbujati učence k udeležbi pri obšolskih aktivnostih;
 • vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi;
 • izboljševanje učnih rezultatov;
 • večja kakovost znanja. 

Sodelujoči v projektu Medvrstniška pomoč na OŠ Litija:

 • koordinatorica učencev tutorjev (učiteljica Alenka Smrkolj)
 • učenci, ki nudijo pomoč od 6. do 9. razreda
 • učenci, ki prejemajo pomoč tutorjev

Vrline na 1. triadi

Na 1.triadi se od septembra do maja izvaja projekt Vrline. Z njim želimo:

 • Približati otrokom vrednote, ki jih počasi pozabljamo (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje,…)
 • Spodbuditi otroke k vrednotam lepega vedenja (bonton)
 • Učence seznaniti s primernim obnašanjem v različnih objektih (kultura)
 • Naučiti otroke sodelovati (sodelovanje)

V sklopu Vrlin bomo:

 • Razredničarke 1., 2. in 3. razredov (v 1. razredu v sodelovanju z II. strokovno delavko) določijo vrline in kriterije za dosego vrline.
 • Izbira vrline za vsak mesec glede na potrebe, mesečno tematiko in zanimanje otrok.
 • Predstavitev vrline na začetku meseca.
 • Pogovor o vrlini skozi dejavnosti, ki se odvijajo tekoči mesec
 • Izvajanje socialnih iger za krepitev vrline meseca
 • Vsakodnevno izvajanje dejavnosti v sklopu vrline meseca

 

Aktivno in ustvarjalno poučevanje v 1. razredu

CILJI PROJEKTA:

 • Spodbujati načrtno in sistematično uvajanje sprememb
 • Sprejemati dolgoročne cilje, ki se nanašajo na proces učenja
 • Poučevati brez delovnih zvezkov, vadnic in učbenikov
 • Poučevati, utrjevati, spoznavati nova znanja skozi različna gibanja, ustvarjalnega giba in ob podpori učnih in didaktičnih pripomočkov
 • Zagotavljanje učnega okolja, ki omogoča telesno aktivnost ne le pri športu, temveč nasploh pri pouku
 • Vpeljati več motoričnih gibanj (groba motorika in fina motorika)
 • Prilagoditi oblike in metode dela glede na učne tipe posameznika (delo v skupini)
 • Spremljanje učnih dosežkov učencev v povezavi z gibanjem in formativnih spremljanjem (različno predznanje, nizka motivacija, slabši napredek učencev). Z formativnim spremljanjem znanja želimo doseči višjo samozavest učencev, večjo motivacijo za delo, večjo samostojnost, samokritičnost in manj težav z disciplino.
 • Razvijati čuječnost (zavedanje svojih misli, telesnih občutkov in zunanjega dogajanja)
 • Naučiti učence se učiti in samostojno reševati medsebojne težave
 • razvijanje socialnih spretnosti, ki pripomorejo k boljši razredni klimi
 • Se povezati s strokovnim kadrov OŠ Litija

V PROJEKTU SODELUJEJO:

 • razredničarke in II. strokovne delavke 1. razredov
 • učenci 1. razredov

Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO


V šolskem letu 2021/2022 že šestnajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2021« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Čas izvajanja projekta: november in december 2021
Sodelujoči učenci: 7. a, b, c
Kraj dogajanja: šolska in matična knjižnica
Vodja projekta: Jana Štojs
Medpredmetne povezave: šolsko novinarstvo, knjižničarski krožek, kulturne urice, etika in družba
Predvideno število ur: 15

Za šolsko leto 2021/2022 je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej. Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku matične knjižnice v Litiji. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje, izdelali ppt predstavitve, posneli video prispevek, izvedli okroglo mizo, ogledali si bodo kratek predstavitveni film JAK.

PROJEKT KROKUS

Načrt za projektno delo

PROJEKT KROKUS

Trajanje: od septembra 2021 do aprila 2022.

Cilji: Učenci

 • razvijajo sposobnost razumeti, spoštovati druge ljudi,
 • razvijejo zmožnost oblikovanja kritične presoje do negativnih pojavov v družbi, do diskriminacije.

 

Sodelujoči:

učenci 9. razredov,

učiteljica Andreja Žbogar Perakis.

 

Vsebina:

Projekt Krokus je  mednarodnem projektu , ki je nastal na pobudo HETI-Holocaust Education Trust Ireland . Združenje mladim, starim enajst let in več, podarja čebulice rumenih žafranov-krokusov, ki jih posadijo v spomin na judovske otroke, ki so umrli v holokavstu. S sajenjem in drugimi dejavnostmi  se mlade spodbuja k spoštovanju in strpnosti.

 

Dejavnosti:

Jeseni bodo učenci posadili krokuse na spominsko mesto na šolskem vrtu.

 1. januarja, na dan spomina na žrtve holokavsta bo pri pouku zgodovine potekala spominska ura.

Ko bodo krokusi na vrtu zacveteli se bodo učenci posvetili vsem otroškim žrtvam holokavsta.

 1. aprila se bomo spomnili na najbolj množične deportacije Judov iz slovenskega ozemlja (Prekmurje 1944).

Več o projektu:.

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/.

Litija, 20.09.2021                                              Koordinatorica na šoli: Andreja Žbogar Perakis